Stavebné povolenie

Pri povoleniach na výstavbu je rýchlosť výhodou. My Vám ju poskytneme.

Rýchlejšie získanie povolenia

Ušetríte peniaze

Máte to pohodlne

Stavebné povolenie nasleduje po územnom rozhodnutí. V niektorých prípadoch je možné stavebné konanie a územné konanie spojiť do jedného. To sú však prípady, ktoré špecifikuje samotný zákon. V stavebnom konaní, na základe územného rozhodnutia, sa stanovujú podmienky, ako bude stavba postavená. Teda ako bude prebiehať stavba, aké materiály budú použité a podobne. K tomuto je potrebné rovnako množstvo vyjadrení od úradov.

new-home-2419999_1920

V tejto časti konania sa vykonáva aj tzv. odňatie poľnohospodárskej pôdy. Ak parcela, na ktorej chcete stavať je poľnohospodárskou pôdou, napríklad orná pôda alebo vinice, je potrebné jej tzv. odňatie. Tým sa z poľnohospodárskej pôdy stane nepoľnohospodárska a je na nej možné stavať. Odníma sa samozrejme len tá časť, na ktorej bude stáť budova, teda zastavaná plocha. K tomuto odňatiu je potrebné podať žiadosť. K žiadosti je potrebné pripojiť projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky humusového horizontu, projekt spätnej rekultivácie (ak ide o dočasné odňatie), výpis z katastra, kópiu katastrálnej mapy, geometrický plán, potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke, právoplatné územné rozhodnutie, samotný výpočet odvodu, t. j. celej sumy ktorá sa ako poplatok za odňatie platí, ak ide o odňatie nad 1000 m2 aj súhlas podľa § 15 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. A prípadne aj iné dokumenty. A na základe tohto, Vám vydajú jeden z množstva dokumentov, ktoré potrebujete pre stavebné povolenie.

Jednoduchšou alternatívou stavebného povolenia je ohlásenie stavby. Toto je však možné iba pri určených stavbách, ako sú rôzne altánky, stojiská na bicykle, a iné drobné stavby.

new-home-1664302_1920
new-home-1664284_1920

Stavebné povolenie alebo ohláška, sú potrebné pri:

Netreba zabúdať, že stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri fotovoltaike, čo je tiež úprava už existujúcej stavby

Okrem získania potrebných dokumentov, Vás zastupujeme počas celého konania. Od komunikácie s úradmi, získania potrebných dokumentov od jednotlivých inštitúcií, vypracovania a podania žiadosti o vydanie stavebné povolenie, cez účasť na obhliadke, až po vyznačenie právoplatnosti na vydanom stavebnom povolení.

Upozorňujeme, že podľa nového zákona o výstavbe, dodatočné povolenia na nové stavebné práce už nebudú možné. Preto odporúčame zabezpečenie všetkých povolení ešte pred začatím stavebných prác (výstavba, prístavba, rekonštrukcia a pod.).

Všetky potrebné dokumenty pre Vás zabezpečíme. Nemusíte tak sami zisťovať čo všetko potrebujete. A hlavne aké prílohy podať k žiadostiam, na základe ktorých Vám súhlasy vydajú. Nepotrebujete si brať dovolenku, môžete sa venovať svojmu podnikaniu, rodine alebo si užívať čas akýmkoľvek iným spôsobom, namiesto behania po úradoch.

kitchen-2094707_1920

Zaujala Vás naša ponuka?

Ak Vás zaujala naša ponuka alebo máte akékoľvek otázky, kontaktuje nás telefónom, alebo nám pošlite email.

Kontaktný formulár