Kolaudácia a zápis stavby do katastra

Ďalšie papierovanie po dokončení stavby? Vybavíme za Vás. Vieme na čo sa pripraviť

Vieme na čo sa pripraviť

Dokumenty zabezpečujeme už počas výstavby

Doťahujeme veci do úspešného konca

Kolaudácia, je umožnenie užívania nehnuteľnosti. Alebo v prípade zmeny časti stavby, umožnenie užívania tejto časti stavby, ktorej sa zmena týkala.

deck-874459_1920

V kolaudácii sa kontroluje či stavba bola postavená podľa stavebného povolenia a či je možné jej užívanie. Na tento účel potrebujete rôzne dokumenty. Či už projekt skutočného vyhotovenia, zameranie stavby geodetom, dokumenty o použitých materiáloch, potvrdenie o naložení so stavebným odpadom, preukázanie pripojenia sa na siete a aj ich oficiálny odber, skúšky a revízie komínu, elektriny, vodovodných, plynových a kanalizačných rozvodov, bleskozvodu a pod. V neposlednom rade aj posúdenie, že stavba spĺňa energetické požiadavky.

Stavebný úrad tak musí mať preukázané, že stavba bola postavená podľa projektu a je schopná užívania. Teda spĺňa bezpečnostné a technické požiadavky.

Drobné zmeny je možné „odsúhlasiť“ aj kolaudačnom konaní. Ak však ide o väčšie zmeny, napr. posúvanie nosných stien, zmeny únikových východov a pod., tieto je potrebné odsúhlasiť v rámci zmeny stavby pred dokončením. Čo je samostatné konanie a podľa konkrétnej zmeny, sú potrebné aj príslušné stanoviská/vyjadrenia a súhlasy.

new-home-1682323_1920
house-1450586_1920

Kolaudácia sa nevyžaduje len pri stavaní novej budovy. Je potrebné aj pri jej prístavbe, nadstavbe, podstatnejších zmenách a pod.

Kolaudáciou, teda vydaným kolaudačným rozhodnutím a jeho právoplatnosťou to však z našej strany nekončí. Ak budujete novú stavbu, zabezpečíme Vám aj súpisné číslo na miestne príslušnom obecnom, resp. mestskom úrade a necháme stavbu zapísať do katastra. Teda stavba bude zapísaná na liste vlastníctva.

Ak ste stavali klasický rodinný dom alebo inú stavbu na bývanie, na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ju môžete začať užívať. Ak ste však budovali stavbu alebo vytvorili priestor, ktorý má slúžiť ako prevádzka, ako napríklad kaviareň, lekáreň, predajňa či čokoľvek iné, sú na otvorenie a užívanie potrebné ešte ďalšie úkony. Týmto sa venujeme v osobitnej časti s názvom: Uvedenie priestorov do prevádzky.

Okrem získania potrebných dokumentov, Vás zastupujeme počas celého konania. Od komunikácie s úradmi, vypracovanie a podanie návrhu na kolaudáciu, cez účasť na obhliadke, až po vyznačenie právoplatnosti na vydanom kolaudačnom rozhodnutí.

Všetky potrebné dokumenty pre Vás zabezpečíme. Nemusíte tak sami zisťovať čo všetko potrebujete. A hlavne aké prílohy podať k žiadostiam, na základe ktorých Vám súhlasy vydajú. Nepotrebujete si brať dovolenku, môžete sa venovať svojmu podnikaniu, rodine alebo si užívať čas akýmkoľvek iným spôsobom, namiesto behania po úradoch.

house-1867187_1920

Zaujala Vás naša ponuka?

Ak Vás zaujala naša ponuka alebo máte akékoľvek otázky, kontaktuje nás telefónom, alebo nám pošlite email.

Kontaktný formulár