odmena
300€

Inžinierska činnosť je neoddeliteľnou súčasťou každej výstavby. Poskytneme Vám komplexné služby od začiatku až po koniec výstavby, a to vo vzťahu ku všetkým úradom či súkromným osobám. Zabezpečíme tak pre Vás:

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby

Kolaudačné rozhodnutie

Pridelenie súpisného čísla a zápis do katastra

K daným rozhodnutiam samozrejme získavame všetky vyjadrenia, rozhodnutia či povolenia od elektrární, vodární, plynární, telekomunikačných spoločností, policajtov, požiarnikov, hygieny, majiteľov susedných pozemkov či akýchkoľvek iných orgánov, v závislosti od potrieb Vašej stavby. Poskytujeme aj kompletnú komunikáciu so stavebnými úradmi.

Ak je pre výstavbu potrebné zmluvne upraviť práva k susedným parcelám, napríklad pre prejazd cez susedný pozemok alebo uloženie prípojok na vedľajšom pozemku, všetky tieto činnosti pre Vás vykonáme.

Ešte pred samotnou výstavbou či kúpou pozemku Vám posúdime možnosti výstavby na konkrétnej parcele, teda či je na danej parcele možné postaviť to čo chcete; či je možné napojiť stavbu na potrebné siete (voda, elektrina, plyn) a aký je prístup k predmetnej parcele (verejná cesta alebo je potrebný prístup aj cez iné pozemky).

Na základe našich skúseností vieme kam ísť, aké dokumenty získať a zariadiť to celé tak, aby ste potrebné rozhodnutia a povolenia získali čo najrýchlejšie.

Skrátime Vám tak čas do začatia výstavby, ušetríme Vám peniaze a Vy sami nemusíte chodiť po všetkých úradoch a stráviť hodiny čakaním.
Ak máte záujem stavať, rekonštruovať, nadstaviť alebo pristaviť:


Rodinný dom

Bytový dom

Sklady, kancelárie, obchody či iné nebytové priestory

Inžinierske siete

Celú výstavbu developerského projektu

Alebo akúkoľvek inú stavbu

kontaktujte nás na tel. č.: 0908 466 613 alebo e-mailom na adrese: office@areos.sk.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.