odmena
300€

V predchádzajúcom článku sme vyriešili, ako nájsť vhodný pozemok pre rodinný dom. Teraz sa pozrime na samotnú výstavbu rodinného domu, a to konkrétne získanie povolení.
Ako prvý krok pri výstavbe, je potrebné získať územné rozhodnutie. A po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, aj stavebné povolenie. V niektorých prípadoch, pre ich jednoduchosť, je možné územné konanie a stavebné konanie spojiť do jedného. Poďme ale postupne.

Územné rozhodnutie
Pre vydanie územného rozhodnutia, je potrebné podať Návrh na vydanie územného rozhodnutia. Tento obsahuje právnym predpisom stanovené náležitosti, ako je identifikácia navrhovateľa (toho kto chce stavať), zoznam známych účastníkov územného konania a pod. K návrhu je potrebné pripojiť aj situačný výkres, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce a rôzne ďalšie.
Niektoré doklady od účastníkov konania si vyžiadava sám stavebný úrad. My v AREOS sa ich snažíme získať ešte pred podaním návrhu. Odľahčuje to stavebný úrad a urýchľuje samotný proces, keď stavebnému úradu už dáme všetky dokumenty čo potrebuje k rozhodnutiu.
Na základe tohto návrhu, stavebný úrad začne územné konanie. Začatie územného konania oznámi dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Orgány či známy účastníci môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, je námietky možné podať v lehote, ktorú určí stavebný úrad. Ak je všetko v poriadku a nikto nemá žiadne námietky, stavebný úrad Vám vydá územné rozhodnutie. Ako voči každému rozhodnutiu, aj voči tomuto sa je možné odvolať. Ak sa nikto neodvolá alebo budú odvolania neúspešné, územné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie
S územným rozhodnutím (ktoré nadobudlo právoplatnosť), sa môžeme posunúť na stavebné povolenie.
Stavebné konanie sa začína podaním Žiadosti o stavebné povolenie. Čo má obsahovať, je určené tak Stavebným poriadkom, ako aj k nemu prislúchajúcou vyhláškou. Znova je potrebné pripojiť projekty, ktoré sú však tento krát určené pre stavebné konanie, rozhodnutia, stanoviská, a pod. Stavbu je možné zhotoviť aj svojpomocou. V tomto prípade je potrebné vyhlásenie stavebné dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
Ak je žiadosť o stavebné povolenie úplná, stavebný úrad, tak ako pri územnom konaní, oznámi začatie stavebného konania. A to dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Námietky je znova možné uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní alebo pri upustení od ústneho pojednávania, v určenej lehote.
Ak nie sú podané námietky alebo sa námietkam nevyhovie či sú námietky zapracované, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Aj v tomto ohľade je to rovnaké, ako pri územnom konaní. Teda že voči stavebnému povoleniu je možné podať odvolanie. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad.
Čo ak by ale podľa Vás aj okresný úrad rozhodol nesprávne? V takom prípade je možné obrátiť sa na súd, s tzv. správnou žalobou. V takýchto prípadoch spolupracujeme s osvedčenými advokátmi a radi Vám zabezpečíme plnú podporu.
V stavebnom povolení sú určené rôzne podmienky, ktoré je potrebné v rámci výstavby splniť.
Ak so stavbou nezačnete do dvoch rokov odo dňa, keď stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, tak stráca platnosť. Teda musíte začať odznova. Taktiež je potrebné stihnúť postaviť dom v lehote, ktorá je určená v stavebnom povolení. Všetky tieto lehoty je možné predĺžiť, a to na návrh.
Ak sme už získali stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť, je možné začať stavať.

Tento článok sa podľa názvu venuje výstavbe rodinného domu. Avšak ani pri nich nesmieme zabúdať na tzv. príspevok na rozvoj obci, ustanovený zákonom o miestnom poplatku za rozvoj, ktorí sa vzťahuje na každú stavbu. Výnimku tvoria iba zákonom určené budovy, ako napríklad školy, zdravotnícke zariadenia, múzeá a pod., alebo rekonštrukcie už existujúcich budov. Podľa tohto zákona, tak každý kto stavia budovu s podlahovou plochou nadzemnej časti realizovanej stavby väčšej ako 60 m2, musí zaplatiť obci v ktorej stavia poplatok. Výšku poplatku si stanovuje obec, v rozmedzí od 3 do 35 EUR.

Ako sme uviedli, do každého konania je potrebné pripojiť výkresy, resp. projektovú dokumentáciu, z ktorej vyplýva, ako bude dom vyzerať a kde na pozemku bude umiestnený. Ako bude vyzerať Váš dom, je samozrejme vždy na Vás. Dokumentáciu Vami navrhnutého domu Vám tak vypracujú architekti. Alebo si môžete zakúpiť tzv. katalógové domy, kedy si vyberiete už z hotových vzorových projektov.

Výstavba
Výstavbu domu si môžete zabezpečiť svojpomocou alebo si na to objednať firmu. Z našich skúseností odporúčame vždy odborníkov na konkrétnu činnosť. Hlavne keď sa robí elektrina a plyn. Teda môže to byť aj svojpomocou, ale je lepšie, keď Vám konkrétnu časť urobí odborník.
Aj počas výstavby je potrebná kontrola či sa stavba stavia podľa výkresov. Samozrejme nejaké drobné zmeny si človek počas výstavby urobí. Keďže inak to vyzerá na výkrese a inak, keď už stojíte v dome. Tieto drobné zmeny je možné vyriešiť aj v rámci kolaudácie. Nemôže ísť ale o kompletnú zmenu dispozície domu či zväčšenie domu. Na toto je potrebné požiadať o zmenu stavby pred dokončením. Teda ďalšie konanie na stavebnom úrade. Inak by dom nebolo možné skolaudovať. Preto sa v AREOS naším klientom venujeme aj počas výstavby, kontrolujeme výstavbu a zúčastňujeme sa porád. Aby aj v ďalšom kroku, prešlo všetko úplne hladko.

Kolaudácia
A čo po dokončení stavby? Stavbu rodinného domu je síce možné reálne užívať. Ale z pohľadu zákona, na to potrebujete ešte kolaudačné rozhodnutie. Začína sa na návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, v ktorom musia byť uvedené informácie vyžadované právnym predpisom. Pripájajú sa aj doklady ustanovené v stavebnom povolení, prípadne iné dokumenty, ak si to vyžaduje konkrétna situácia či právny predpis. Ale v jednoduchosti povedané, overuje sa či je dom postavený tak, ako to bolo uvedené v stavebnom povolení a územnom rozhodnutí. Akoby skúška správnosti.
Obdobne ako pri územnom a stavebnom konaní, aj v kolaudačnom konaní majú účastníci právo dať námietky či stanoviská, a to najneskôr do ústneho pojednávania. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia, majú tieto osoby znova právo podať odvolanie.
Ak je všetko v poriadku, stavebný úrad Vám vydá kolaudačné rozhodnutie. Po nadobudnutí jeho právoplatnosti, môžete konečne začať rodinný dom užívať.

Zápis stavby/domu do katastra
A ešte stále nie je koniec. Každý dom má svoje súpisné číslo, prípadne aj popisné. Ako ich ale získam? Súpisné číslo domu Vám po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pridelí obec. A ak má ulica aj popisné číslo domu, tak Vám pridelí aj to. S potvrdeniami je potom možné ísť na kataster a zapísať Váš rodinný dom do katastra nehnuteľností.

Určite Vás zaujíma, ako dlho toto papierovanie celé trvá. Sú to mesiace, a podľa zložitosti niekedy aj roky. Chodenia po úradoch a pod.

Oplatí sa to vôbec?
Určite áno. Staviate si dom presne podľa svojich predstáv. A týmto procesom musí prejsť každý, kto stavia. Aj developeri, od ktorých ľudia kupujú domy, musia mať stavebné povolenie a domy riadne skolaudovať.

Čo Vám to prinesie?
Dom máte presne taký aký chcete a viete že je postavený poriadne.
Ak ste po prečítaní týchto riadkov dospeli k tomu, že všetky tieto povolenia sú časovo náročné, usudzujete správne. Je to naozaj veľa času stráveného chodením po úradoch, prípravou jednotlivých žiadostí, návrhov, žiadania o súhlasy Vašich susedov, komunikácia s projektantmi a pod. Chcete však bývať vo svojom.

Preto sa Vám určite vynára otázka:
Dá sa to aj bez toho, aby som musel chodiť po všetkých úradoch a brať si na to dovolenku z roboty?

Áno, je to možné. Pre našich klientov poskytujeme presne tento typ služby. Posúdime Vám aj pozemok, vybavíme všetky potrebné súhlasy, povolenia a zabezpečíme rozhodnutia. Vy si navrhnete aký dom chcete a ostatné papierovačky vybavíme za Vás. Ak máte záujem o naše služby:
- Územné rozhodnutie
- Stavebné povolenie
- Kolaudačné rozhodnutie
spolu so všetkými ostatnými vyjadreniami a súhlasmi, kontaktujte nás na tel. č. 0908 466 613 alebo e-mailom na adrese: office@areos.sk.

Svet nehnuteľností môže byť pre niekoho "džungľou". Zmluvy, banky, výstavba, úrady, starostlivosť o nehnuteľnosti. Preto my v AREOS sme odborníci, s dlhoročnými skúsenosťami. Ktorí Vás prevedieme svetom nehnuteľností.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.